Abu Bakar as-Siddiq merupakan seorang sahabat yang termasuk golongan As-sabiqunal Awwalun. Ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki selain keluarga Nabi Muhammad Saw. Ia orang yang ramah, sederhana dan mudah bergaul. Ia senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam setiap dakwahnya. Bahkan tak segan-segan pula untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Allah. Ia rela berkorban, baik harta...